Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ, działający pod adresem http://www.sklep.surdushistory.org.pl/ prowadzony jest przez Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ z siedzibą przy ul. Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa, wpisany do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427836, NIP: 701 035 0254, REGON: 0000427836.

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej: sklep@surdushistory.org.pl
– listownie na adres: Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ, ul. Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa

Sklep dokłada wszelkich starań, aby zasady i warunki sprzedaży na stronie www.sklep.surdushistory.org.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

SŁOWNICZEK
Sklep – prowadzony przez Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ, działający pod adresem http://www.sklep.surdushistory.org.pl/, przy użyciu którego Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep kompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta
Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Sprzedawca – osoba obsługująca sklep internetowy, porozumiewająca się z Klientem pisemnie
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata)
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata)
Płatność przy odbiorze – płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia w punkcie odbioru zamówienia
PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne wyposażone w czytnik PDF
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu)

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.surdushistory.org.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę www.sklep.surdushistory.org.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej www.sklep.surdushistory.org.pl jest nieodpłatne.
5. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
6. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi, do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
7. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej.
8. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
9. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w ustępie 6 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
10. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 11 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.
11. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia Sklep dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.
12. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce „historia zamówień”.
2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje konto).

III. CENY PRODUKTÓW
1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie www.sklep.surdushistory.org.pl:
a. podawane są w złotych polskich,
b. uwzględniają zwolnienie z podatku VAT,
c. nie zawierają kosztów dostawy.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze.
2. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce „Historia zamówień”.
3. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
a. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
3. Informacje o kosztach dostawy, formach płatności oraz orientacyjnym terminie dostawy są dostępne na stronie www.sklep.surdushistory.org.pl.

VI. REKLAMACJE
1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym Konsument może żądać:
– wymiany produktu na wolny od wad,
– obniżenia ceny produktu,
– albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
3. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien złożyć Sklepie stosowne oświadczenie w drogą mailową: sklep@surdushistory.org.pl lub poprzez przesłanie wraz ze zwracanym towarem oświadczenia na piśmie. Oświadczenie musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamówienia (np. nr zamówienia, nr faktury). Kupujący może wykorzystać formularz oświadczenia (wzór formularz oświadczenia dostępny jest tutaj).
4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:
a. w przypadku reklamacji: w terminie 30 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
b. w przypadku anulowania zamówienia: w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ z siedzibą przy ul. Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Sklepu.

IX. NEWSLETTER
1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Instytutem Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ z siedzibą w Warszawie.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.sklep.surdushistory.org.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania strony www.sklep.surdushistory.org.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
b. Cookies trwałe – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.sklep.surdushistory.org.pl.
c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
d. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepie internetowej,
e. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.sklep.surdushistory.org.pl.
Klient ma możliwość korzystania ze strony www.sklep.surdushistory.org.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.surdushistory.org.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.