Słowniczek


Antysemityzm

nienawiść, uprzedzenie i wrogość wobec narodu żydowskiego, związana z nietolerancją i rasizmem


Archiwalia

dokumenty przechowywane w archiwum; także prywatne papiery z przeszłości mające dla kogoś duże znaczenie i wartość


Archiwum

1. uporządkowany zbiór dokumentów, akt lub informacji zapisanych na innych nośnikach (np. kasetach, dyskach), niesłużących bieżącemu użytkowi, ale mogących okazać się ważnymi współcześnie
2. budynek lub pomieszczenie, w którym znajduje się taki zbiór


Audyzm

dyskryminowanie głuchych i słabosłyszących zarówno przez słyszących, jak i głuchych bądź słabosłyszących


Biblioteka

1. instytucja gromadząca i udostępniająca książki, wydawnictwa
2. księgozbiór, zwł. uporządkowany
3. biblioteczka; mebel na książki
4. seria wydawnicza


Biogram

encyklopedyczny lub słownikowy artykuł dotyczący życia, działalności, twórczości i dokonań danej osoby


Dziedzictwo

1. Spadek, majątek przekazywany z pokolenia na pokolenie
2. Sztuka, kultura, wartości naukowe są przekazywane z pokolenia na pokolenie


Historia

1. czasy przeszłe, dzieje państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś
2. nauka o dziejach
3. tekst lub ustna relacja o jakimś zdarzeniu
4. sprawa, zdarzenie, przygoda
5. przedmiot w szkole, lekcja tego przedmiotu
6. wydział lub kierunek na wyższej uczelni


Kwartalnik

czasopismo ukazujące się co kwartał


Oralizm

doktryna pedagogiczna, według której głusi powinni uczyć się mówić i czytać z ust, a język migowy przeszkadza w nauce


Patriotyzm

1. miłość do własnej ojczyzny i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu
2. lokalny patriotyzm – silne przywiązanie do miejsca, w którym się mieszka


Powstanie

zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej.
Powstania często dążyły do uzyskania niepodległości państwa, autonomii obszaru lub przyłączenia obszaru do innego państwa, ale bywały też powstania będące jedynie wyrazem protestu przeciw władzy lub klasie posiadającej (prawo oporu).


Stowarzyszenie

organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania


Zbiory

zbiór materiałów, dokumentów

Accessibility